Vận chuyển, xếp dỡ, đóng gói, phân loại, nhận dạng và theo dõi
Các tính năng
Thực hiện các hoạt động hậu cần tiết kiệm lao động, hiệu quả và hợp lý, đồng thời đạt được sự hoàn thành nhanh chóng, chính xác và đáng tin cậy của các quy trình hậu cần.