ترانسپورت، بارول او پورته کول، بسته بندي، ترتیب کول، پیژندنه او تعقیب
ځانتياوې
د کار سپمولو، موثر او منطقي لوژستیکي عملیاتو احساس کول، او د لوژستیکي پروسو چټک، دقیق او د باور وړ تکمیل ترلاسه کول.