ការដឹកជញ្ជូន ការផ្ទុក និងការដឹកជញ្ជូន ការវេចខ្ចប់ ការតម្រៀប ការកំណត់អត្តសញ្ញាណ និងការតាមដាន
លក្ខណៈ ពិសេស
សម្រេចបាននូវប្រតិបត្តិការដឹកជញ្ជូនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងសមហេតុផល និងសន្សំកម្លាំងពលកម្ម ហើយសម្រេចបាននូវការបញ្ចប់ដំណើរការដឹកជញ្ជូនយ៉ាងរហ័ស ត្រឹមត្រូវ និងគួរឱ្យទុកចិត្ត។