เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2542 Tech-Long ก่อตั้งขึ้น ขนาดเริ่มต้นของโรงงานครอบคลุมพื้นที่น้อยกว่า 40mu โดยมีพนักงานน้อยกว่า 100 คน โดยส่วนใหญ่ผลิตอุปกรณ์สำหรับภาชนะบรรจุขนาด 5 แกลลอน และอุปกรณ์เติมน้ำสำหรับขวดเล็ก
ในปี 1999 ยอดขายของ Tech-Long อยู่ที่ 7.42 ล้านหยวน