នៅថ្ងៃទី 18 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 1999 ក្រុមហ៊ុន Tech-Long ត្រូវបានបង្កើតឡើង។ ទំហំដំបូងនៃរោងចក្ររបស់ខ្លួនគ្របដណ្តប់តិចជាង 40mu ដែលមានបុគ្គលិកតិចជាង 100; វាផលិតជាចម្បងឧបករណ៍សម្រាប់ធុងប្រាំហ្គាឡុង និងឧបករណ៍បំពេញទឹកសម្រាប់ដបតូច។
ក្នុងឆ្នាំ 1999 ការលក់ Tech-Long មានចំនួន 7.42 លានយន់។