សមត្ថភាព: 6000-48,000BPH
ដប PET ដបកែវ
ប្រើសម្រាប់ផលិតការបំពេញក្តៅជាមួយដប PET និងដបកែវ