စွမ်းရည်- 6000-48,000BPH
PET ပုလင်း၊ ဖန်ပုလင်း
PET ပုလင်းနှင့် ဖန်ပုလင်းဖြင့် အပူဖြည့်ထုတ်လုပ်ရာတွင် အသုံးပြုသည်။