នៅឆ្នាំ 2000 Tech-Long បានចាប់ផ្តើមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមិត្តភាពរបស់ខ្លួនជាមួយក្រុមហ៊ុន Coca-Cola ។
នៅឆ្នាំ 2000 យន្តការបោកគក់របស់ម៉ាស៊ីនបំពេញបានឈ្នះប៉ាតង់គំរូឧបករណ៍ប្រើប្រាស់។
នៅឆ្នាំ 2000 យន្តការបិទភ្ជាប់នៃម៉ាស៊ីនបិទភ្ជាប់បានទទួលប៉ាតង់គំរូឧបករណ៍ប្រើប្រាស់។
ក្នុងឆ្នាំ 2000 ការលក់ Tech-Long ឈានដល់ 18.72 លានយន់។