សមត្ថភាព: 6000-72000BPH
ដប PET
គោលបំណងនៃការសម្លាប់មេរោគមួកគឺដើម្បីផ្តល់នូវមួកសុវត្ថិភាព និងអនាម័យជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់ម៉ាស៊ីនវេចខ្ចប់។

ខ្លឹមសាររបស់អ្នកទៅទីនេះ