ຄວາມອາດສາມາດ: 6000-72000BPH
ແກ້ວ PET
ຈຸດປະສົງຂອງການຂ້າເຊື້ອຂອງໝວກແມ່ນເພື່ອໃຫ້ໝວກທີ່ປອດໄພ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສຳລັບເຄື່ອງຫຸ້ມຫໍ່.

ເນື້ອຫາຂອງທ່ານໄປບ່ອນນີ້