• 9 អ៊ីញ 0.2 អឹម អ្នកចែកចាយអូហ្សូន


 • សន្ទះមុំសមាមាត្រ 514


 • ឧបករណ៍វាស់សម្ពាធ YTN60


 • ឧបករណ៍វាស់សម្ពាធ


 • ទែម៉ូម៉ែត្រ


 • ឧបករណ៍វាស់លំហូរ


 • ម៉ាស៊ីនបូមទឹក (ជាមួយវ៉ាល់មុខងារបួន)


 • ឌីសបាញ់ថ្នាំទីតាញ៉ូម អូហ្សូន ក្រាស់


 • តម្រង (រួមបញ្ចូលធាតុតម្រង)


 • ឧបករណ៍វាស់លំហូរអណ្តែត


 • ឧបករណ៍វាស់ចរន្ត CLD133-MV5PK0


 • ចរន្តអគ្គិសនី


 • 9 អ៊ីញ 0.2 អឹម អ្នកចែកចាយអូហ្សូន


 • សន្ទះមុំសមាមាត្រ 514


 • ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅចាន


 • PP Melt-blowing ធាតុតម្រង


 • PH Probe


 • PH Meter Preamplifier