• ក្ដាប់លាងដបធំ


  • បន្ទះត្រួតពិនិត្យវ៉ាល់


  • ម្ជុលវ៉ាល់


  • ក្បាល និងម្រាមដៃមិនផឹកទឹក—ទឹកមិនផឹក


  • ការចែកចាយ Shaft


  • ការបំពេញសន្ទះបិទបើក—ការបំពេញ


  • ទាក់ទង Roller


  • បែហោងធ្មែញវ៉ាល់បញ្ច្រាស