• ត្រៀមលក្ខណៈ


  • ផ្លូវរថភ្លើងណែនាំ


  • Die Block Plate


  • ប្លុកវ៉ាល់


  • ប្លុកបង្វែរទឹក។


  • គម្រប​ចាន


  • ប្លុករអិល


  • ចិញ្ចៀនដកប្រាក់