សមត្ថភាព: 6000-72000BPH
ដប PET ដបកែវ ដបអាលុយមីញ៉ូម
ប្រើសម្រាប់ធ្វើឱ្យត្រជាក់ផលិតផលដាក់ឯកសារក្តៅ/ត្រជាក់ក្តៅជាមួយដប PET ឬដបកែវ