សមត្ថភាព: 6000-72,000BPH
ដប PET ដបកែវ
អាចត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីបំពេញតាមទំហំដបផ្សេងគ្នា; VFD ដើម្បីគ្រប់គ្រងល្បឿន។