• ປ້າຍກຳກັບ End Collision Block


  • ແຜ່ນຮອງການໃຫ້ອາຫານຂວດ


  • Screw ການໃຫ້ອາຫານຂວດ


  • Bottle feeding Star Wheel


  • Bottle Tray Assembly


  • ລໍ້ຕັດປ້າຍ


  • ລໍ້ປ້າຍ